Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Statut

Treść strony

Statut

Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej

Tekst jednolity

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna”.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami; może zakładać oddziały, zakłady i inne placówki; być udziałowcem w innych spółkach, dokonywać połączeń spółek.

§ 5.

Celem  Spółki jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski w szczególności poprzez:

 • popularyzację przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywności obywatelskiej w regionie,
 • działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej i energetycznej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych przy wykorzystaniu najnowszych, innowacyjnych rozwiązań,
 • udzielanie pomocy finansowej na realizacje przedsięwzięć gospodarczych i społecznych,
 • efektywne zarządzanie przekazanym mieniem Skarbu Państwa, gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz inicjatyw społeczno-gospodarczych,
 • podejmowanie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
 • wspieranie procesów modernizacji obszarów wiejskich,
 • uczestnictwo w programach europejskich,
 • przekształcenia strukturalne i własnościowe,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska, nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji,
 • tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi i strefami inwestycyjnymi. 

§ 5a.

Cele określone w § 5 Spółka realizuje w ramach prowadzonej działalności statutowej, obejmującej następujący przedmiot działalności:  

PKD 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

PKD 36 – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD 37 – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD 38 – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,

PKD 39 – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

PKD 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

PKD 42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne,

PKD 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

PKD 49.39 – pozostały transport lądowy pasażerski , gdzie indziej niesklasyfikowany,

PKD 52 – magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

PKD 58 – działalność wydawnicza,

PKD 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,                 

PKD 60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

PKD 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

PKD 63 – działalność usługowa w zakresie informacji,

PKD 64.2 – działalność holdingów finansowych,

PKD 64.9 – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD 66.12 – działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD 66.19 – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD 66.30 – działalność związana z zarządzaniem funduszami,

PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

PKD 69 – działalność rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe,

PKD 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem,

PKD 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

PKD 72 – badania naukowe i prace rozwojowe,

PKD 73  -  reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

PKD 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

PKD 78 – działalność związana z zatrudnieniem,

PKD 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

PKD 81 – działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji,

PKD 85.6 – działalność wspomagająca edukację,

PKD 90 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

PKD 94.1 – działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,

PKD 99 – organizacje i zespoły eksterytorialne.

 

II.   AKCJONARIUSZE I KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6.

Założycielami Spółki są osoby prawne wymienione w ust. III Aktu Zawiązania Spółki.

§ 7.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.675.000 (osiemdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 17.535 akcji imiennych o wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych każda.
 2. Kapitał zakładowy może być pokrywany gotówką lub wkładem niepieniężnym.
 3. Wszystkie akcje są imienne.
 4. Wszystkie akcje objęte przez Założycieli w Akcie Zawiązania Spółki są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.
 5. Zbycie akcji przez Założyciela Spółki na rzecz innego Założyciela Spółki będącego Akcjonariuszem, nie powoduje wygaśnięcia jej uprzywilejowania.
 6. W przypadku zbycia akcji przez Założyciela Spółki na rzecz osoby trzeciej akcja traci uprzywilejowanie.
 7. Akcje zostały objęte przez Założycieli Spółki w ilości i w sposób wymieniony w Akcie Zawiązania Spółki.

§ 7a.

 1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
 2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.

§ 8.

 1. Akcje Spółki są zbywalne: o zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz powinien poinformować Zarząd, który w pierwszej kolejności zaproponuje nabycie akcji Założycielom Spółki będących Akcjonariuszami, proporcjonalnie do posiadanych już akcji.
 2. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia Zarządu żaden z Założycieli Spółki nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, Rada Nadzorcza zaproponuje nabycie akcji Założycielom Spółki będącym Akcjonariuszami, z wyłączeniem zasady proporcjonalności, a w dalszej kolejności pozostałym akcjonariuszom, z wyłączeniem zasady proporcjonalności.
 3. Niewykupione akcje z zastosowaniem punktu 1 i 2 mogą być zbyte osobom trzecim.
 4. Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych od 2023 do 2029 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu.

§ 9.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem nominalnej wartości akcji. O sposobie ich rozdziału będzie decydować Walne Zgromadzenie.

§ 10.

Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych tworzony jest z czystego zysku rocznego w wysokości nie mniejszej niż 8% dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego.

§ 11.

skreślony

§ 12.

 1. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe.
 2. O przeznaczeniu kapitału rezerwowego rozstrzygają przepisy prawa oraz uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

III.  ORGANY  SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

§ 14.

 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

1a. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się jeżeli organ lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za konieczne.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad.  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca lub którykolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  1/20  kapitału zakładowego. Województwo Małopolskie ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Województwo Małopolskie. Nie wyłącza to kompetencji Rady Nadzorczej do zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. powzięcie uchwały o podziale  zysku lub pokryciu strat,
  3. udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków,
  4. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą,
  5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu i innych Członków Zarządu,
  6. zmiany Statutu Spółki,
  7. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  8. emisja akcji i obligacji,
  9. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
  10. ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
  11. podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących postanowień związanych
   z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  12. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także wniesienia w postaci aportu do spółki prawa handlowego,

ł)    podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawiązanie lub przystąpienie do spółki prawa handlowego, a także na zbycie nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli Spółka posiada w tych spółkach akcje lub udziały o wartości nominalnej przekraczającej 10 % udziału w ich kapitale zakładowym,

  1. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki, o wartości przekraczającej 5.000.000,- zł
  2. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej

§ 15.

skreślony

§ 16.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących więcej niż 50% kapitału zakładowego, z tym, że w sprawach wymienionych w § 14 pkt 6 lit. f, g, h, i, l, wymagana jest większość 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych.

§ 17.

skreślony

§ 18.

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Akcjonariusz mający największy udział w kapitale zakładowym może rekomendować kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji:
 • wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub jego zastępcy,
 • wskutek odwołania,
 • w razie śmierci.
 1. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera do składu Rady Nadzorczej brakujące osoby, do upływu kadencji Rady Nadzorczej.

§ 19.

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 20.

 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

1a. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady w trybie jawnym, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
 2. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
 3. Głosowanie jest jawne. Rada Nadzorcza może postanowić, że głosowanie będzie tajne.
 4. W sprawach dotyczących wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu głosowanie jest tajne.
 5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 20a.

 1. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
 2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć także spraw, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne,. o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
 3. Zastosowanie trybu pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.

§ 20b.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Radę Nadzorczą.
 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący (lub jego Zastępca) jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady również na pisemny wniosek Członka Rady lub pisemny wniosek Zarządu. Żądający zwołania powinien określić temat posiedzenia. Posiedzenie takie winno dojść do skutku w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Przewodniczącego Rady (lub jego Zastępcę) stosownego wniosku. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd lub przez jednego z Członków Rady Nadzorczej.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub upoważniony przez nich Członek Rady. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

 

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 2. zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, z wyjątkiem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych na podstawie odrębnych regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą lub udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych,
 3. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 4. wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd zobowiązań, innych niż określone w § 21 pkt. 2 Statutu, których wartość przewyższa 2.000.000,- zł,
 5. zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki, w tym planów wydatków i dochodów,
 6. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
 7. opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 8. zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki – uchwalonych przez Zarząd,
 9. opiniowanie innych spraw i wniosków merytorycznych wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw i wniosków wnoszonych przez Akcjonariuszy na podstawie art. 400 K.s.h. chyba, że Akcjonariusz zwróci się z wnioskiem o wyrażenie takiej opinii przez Radę Nadzorczą,
 10. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 11. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 12. uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów określających szczegółowe warunki realizacji przeznaczenia kapitałów rezerwowych,
 13. inne sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej, a także wynikające z innych przepisów prawa, Statutu Spółki albo decyzji lub uchwał właściwych organów.

§ 22.

  1. Zarząd Spółki składa się z 1-3 członków, powoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów na okres 4 lat. Członkowie pierwszego Zarządu powoływani są na okres 2 lat przez Walne Zgromadzenie.
  2. Zarząd reprezentuje Spółkę, zarządza majątkiem i interesami Spółki.
  3. Zarząd samodzielnie podejmuje zobowiązania o wartości do 2.000.000,- zł , a w przypadku zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki informuje o tym Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu. Przy podejmowaniu zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000,- zł, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku zbywania i nabywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 5.000.000,- konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia.
  4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik  spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej albo uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
  5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy dla ważności czynności prawnej i skuteczności złożenia oświadczenia woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie w każdym przypadku dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Członek Zarządu lub Prokurent samodzielnie.
  6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością głosów oddanych.

§ 22a.

 1. Zarząd Spółki obraduje na posiedzeniach.
 2. Zarząd Spółki podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych.
 3. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23.

Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 24.

W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

IV.   RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25.

skreślony

§ 26.

 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1993 roku (trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku).

§ 27.

skreślony

 

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszowi zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 29.

 1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej wyznacza likwidatorów i określa ich liczbę oraz sposób przeprowadzenia likwidacji.
 2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 30.

Podział majątku Spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 31.

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.

§ 32.

Wymagane prawem handlowym ogłoszenia Spółki ukazywać się będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 33.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 34.

skreślony

§ 35.

skreślony

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2019-04-05 09:06
 • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-27 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10058
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-07-27 13:36

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575394
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-06-10 14:58

Stopka strony