Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Inne ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Kia Ceed

OGŁOSZENIE
o sprzedaży samochodu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 11, NIP: 676-005-88-47, KRS 0000033198 (dalej: Sprzedający) informuje o wystawieniu na sprzedaż w trybie przetargu samochodu osobowego:

Kia Ceed

1. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza 11 400 zł brutto (jedenaście tysięcy czterysta złotych 0/100)

2. Uprawnienia oferenta.
Oferent przed złożeniem oferty ma prawo do oględzin samochodu w siedzibie Spółki, jazdy próbnej, a także sprawdzenia pojazdu w wybranej stacji diagnostycznej lub ASO na terenie Krakowa na własny koszt, po uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.
Kontakt:
Irena Kaczorowska, mail: irena.kaczorowska@marr.pl, tel. (+48) 12 617 66 16
Paweł Sendur, mail: pawel.sendur@marr.pl, tel. (+48) 12 617 99 63

3. Wymagania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę (firmy) oferenta,
b) oferowaną cenę,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem pojazdu lub zrezygnował z oględzin pomimo umożliwienia mu tego przez Sprzedającego.

4. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty zakupu należy przesyłać pocztą/kurierem w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kia Ceed – oferta zakupu” na adres:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
lub składać na Dzienniku Podawczym Spółki w terminie do 09.12.2021 r. do godz. 12:00. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Sprzedającego. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
5.1 Komisja przetargowa, powołana przez Sprzedającego, wybierze ofertę, która oferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
5.2 W przypadku, gdy złożono kilka ofert w równej wysokości, które powinny zostać uznane za najkorzystniejsze, Sprzedający przeprowadzi dodatkową licytację między składającymi je oferentami.
5.3 Oferty, które nie spełniają wymagań, nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.
5.4 Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie pisemnej po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

6. Pozostałe postanowienia.
6.1 Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
6.2 Przejście własności i wydanie pojazdu nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży.
6.3 Nie przewiduje się płatności ceny sprzedaży w ratach.
6.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6.5 Oferenci biorą udział w przetargu na własny koszt. Oferentom nie przysługują wobec Sprzedającego żadne roszczenia z tytułu kosztów przygotowania oferty, udziału w przetargu, szkód poniesionych wskutek wyboru innej oferty lub odwołania przetargu.
6.6 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6.7 Niniejszy przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2020.poz. 1740 t.j.).

WYNIKI

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że najwyższą, spełniającą warunki przetargu ofertę, złożono na kwotę 15 669,00 zł brutto (piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 0/100).

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2021-11-26 14:10
 • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-09 14:13

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Kia Ceed - ogłoszenie oraz dane pojazdu

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2021-11-26 14:13

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Kia Ceed - zdjęcia

 • 1
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:19
 • 2
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:19
 • 3
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:19
 • 4
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:19
 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2021-11-26 14:19

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Kia Ceed - zdjęcia - cz. II

 • 5
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:20
 • 6
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:20
 • 7
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:20
 • 8
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2021-11-26 14:20
 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2021-11-26 14:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18361
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-12-09 14:13

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 366236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-03-23 14:48

Stopka strony