Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 4/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie

zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 203¹ w zw. z art. 280 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych  (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1526 ze zm.), art. 9 w zw. z art. 4 - 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1907 ze zm.) oraz § 16 pkt 5 Umowy Spółki (Rep. A nr 6080/2018) uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Z likwidatorem spółki Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. (dalej: Spółka) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa) z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy likwidator działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Wynagrodzenie całkowite likwidatora składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz premii likwidacyjnej.
 2. Wynagrodzenie stałe likwidatora wynosi 1,5(półtora)-krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru, w szczególności przepisów o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, tj. na dzień podjęcia uchwały w kwocie 6605,67 zł (sześć tysięcy sześćset pięć złotych, 67/100) miesięcznie.

§ 3

 1. Premia likwidacyjna przysługuje likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.
 2. Wysokość premii likwidacyjnej stanowi iloczyn 0,5(pół)-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia likwidacji do zakończenia likwidacji Spółki. Na potrzeby ustalenia wysokości premii likwidacyjnej przez zakończenie likwidacji rozumie się dzień złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

 1. Umowa powinna zawierać zobowiązanie likwidatora do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze pełnienia funkcji w organach spółki handlowej innej niż Spółka, nabyciu akcji lub udziałów w takiej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek spółki handlowej innej niż Spółka lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności likwidatora.
 2. Likwidator nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. Likwidator nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez likwidatora co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji za niewykonania lub nienależyte wykonanie.

§ 5

 1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
 2. Umowa może określać zasady korzystania przez likwidatora z przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 26 dni w skali roku, z zachowaniem prawa do  wynagrodzenia.

§ 6

 1. Umowa rozwiązuje się z dniem wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 2. W przypadku wygaśnięcia funkcji likwidatora w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 3. Spółka będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy, przy czym Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
 4. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).

§ 7

 1. Likwidatorowi nie przysługuje odprawa.
 2. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z likwidatorem po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta.

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2023-12-12 08:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2056
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2024-03-11 13:50

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 548325
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-18 09:32

Stopka strony