Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 roku

w sprawie

zmiany uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 203¹ w zw. z art. 280 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych  (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1467 ze zm.), art. 9 w zw. z art. 4 - 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1907 ze zm.) oraz § 16 pkt 5 Umowy Spółki (Rep. A nr 6080/2018) uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia uchwałę nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 stycznia 2022 roku (Rep. A nr 419/2022) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora Spółki, zmienioną uchwałą nr 6/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2023 roku (Rep. A nr 3382/2023), w ten sposób, że:
  1. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe likwidatora wynosi 75% wysokości części stałej wynagrodzenia określonej zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, to jest 2,25-krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru, w szczególności przepisów o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, co stanowi na dzień podjęcia uchwały kwotę 9908,50 zł (dziewięć  tysięcy dziewięćset osiem złotych, 50/100) miesięcznie”;

  1. § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Premia likwidacyjna przysługuje likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie do dnia 30 września 2024 roku.

2. Wysokość premii likwidacyjnej stanowi iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia likwidacji do zakończenia likwidacji Spółki. Na potrzeby ustalenia wysokości premii likwidacyjnej przez zakończenie likwidacji rozumie się dzień złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.

  1. Pozostałe postanowienia uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 stycznia 2022 roku pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) właściwy organ Spółki może określić inne proporcje części stałej i premii likwidacyjnej niż określone w ust. 2 i 3, przy czym przepis art. 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Podwyższenie części stałej wynagrodzenia likwidatora Spółki ponad 50% wysokości części stałej wynagrodzenia, określonej zgodnie z art. 4 ust. 2, wynika ze faktu realizacji likwidacji i podziału majątku Spółki w specyficzny sposób, obejmujący między innymi likwidację środków trwałych w budowie oraz wydzielenie i przeniesienie nieruchomości in natura na własność Wspólników. Przyjęty przez Wspólników sposób likwidacji i podziału dotyczy majątku o dużej wartości, określonej w kwietniu 2023 roku na poziomie ponad 70 mln zł i wiąże się z szeregiem specyficznych i niejasnych konsekwencji cywilnoprawnych, księgowych i podatkowych.

W związku z powyższym, podwyższenie części stałej wynagrodzenia likwidatora Spółki z 50% do 75% wysokości części stałej wynagrodzenia, określonej zgodnie z art. 4 ust. 2, co stanowi 2,25-krotność podstawy wymiaru w rozumieniu w/w ustawy miesięcznie, jest uzasadnione.

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2023-12-12 08:16
  • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
    ostatnia modyfikacja: 2023-12-12 08:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2053
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2024-03-11 13:50

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 548272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-18 09:32

Stopka strony