Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 5/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.
z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie:

zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o., działając na podstawie, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 7) Umowy Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o., podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

 1. Z Członkiem Zarządu Spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. (Spółka) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
 2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 1. dla Prezesa Zarządu - wynosi 3 – krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie,
 2. dla Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu – wynosi 2,5 – krotność podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy miesięcznie.
 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

 1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
 2. Ustala się Cele Zarządcze:
 1. waga 30%:
  wzrost efektywności realizacji podstawowej działalności Spółki polegającej na wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, poprzez udzielanie poręczeń zgodnie z przedmiotem działalności określonym w umowie spółki:
  1. osiągnięcie określonego poziomu wartości udzielonych poręczeń kredytów i pożyczek;
  2. osiągnięcie określonego poziomu wartości udzielonych poręczeń innych instrumentów finansowych, m.in. leasingu, factoringu, wadium;
 2. waga 40%:

stabilizacja sytuacji finansowej Spółki:

  1. osiągnięcie określonego poziomu kosztu udzielenia jednego poręczenia (w szt.) mierzonego jako stosunek wartości kosztów operacyjnych w danym roku do ilości udzielonych poręczeń w danym roku;
  2. osiągnięcie określonego poziomu kosztu udzielenia jednej złotówki poręczenia mierzony jako stosunek wartości kosztów działalności operacyjnej w danym roku do wartości udzielonych poręczeń w danym roku;
  3. osiągnięcie określonego poziomu wysokości wyniku finansowego netto;
 1. waga 30%:

utrzymanie bezpiecznego portfela poręczeń:

  1. osiągnięcie określonego poziomu wskaźnika szkodowości (liczonego jako stosunek wartości poręczeń wypłaconych narastająco pomniejszonej o wartość poręczeń odzyskanych narastająco) w stosunku do wartości udzielonych poręczeń narastająco;
  2. osiągnięcie określonego poziomu wskaźnika wartości poręczeń odzyskanych narastająco pomniejszonej o koszty windykacji w stosunku do wartości poręczeń wypłaconych narastająco;
 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych oraz określenia Wag dla Celów Zarządczych opisanych literami arabskimi (a, b i c) oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI – Key Performance Indicators).
 2. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

 1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
 2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 6

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 2. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, przy czym Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
 3. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

Tracą moc wszystkie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki w zakresie ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.  

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta.

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2023-12-12 08:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1866
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2024-03-11 13:50

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 542105
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-11 14:38

Stopka strony