Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/20/20/DIZN - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu „szutrowego” na samochody osobowe na działce nr 474/8 obr. 105 Podgórze, wchodzącej w skład obiektu Business Park Nad Drwiną w Krakowie (zadanie 1) oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji przebudowy elewacji budynków B 1.1 oraz B 1.2 zlokalizowanych na działce nr 474/8 obr. 105 Podgórze, wchodzącej w skład obiektu Business Park Nad Drwiną w Krakowie (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu pozyskanych, na podstawie sporządzonych dokumentacji, ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę a także wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich dla ww. zamierzeń inwestycyjnych.
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-23 09:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-12-23
Data końca składania ofert: czwartek 2021-01-14 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/20/20/DIZN
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu „szutrowego” na samochody osobowe na działce nr 474/8 obr. 105 Podgórze, wchodzącej w skład obiektu Business Park Nad Drwiną w Krakowie (zadanie 1) oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji przebudowy elewacji budynków B 1.1 oraz B 1.2 zlokalizowanych na działce nr 474/8 obr. 105 Podgórze, wchodzącej w skład obiektu Business Park Nad Drwiną w Krakowie (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu pozyskanych, na podstawie sporządzonych dokumentacji, ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę a także wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich dla ww. zamierzeń inwestycyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnych dokumentacji projektowych wraz z przekazaniem Zamawiającemu pozyskanych, na podstawie uprzednio sporządzonych dokumentacji, ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę a także sprawowanie nadzorów autorskich w czasie realizacji zamierzeń inwestycyjnych a w szczególności:
- opracowanie projektów budowlanych zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierających wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę,
- opracowanie wymaganych branżowych projektów wykonawczych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierających wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę,
- opracowanie wymaganych projektów zagospodarowania terenu, zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierających wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę,
- opracowanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacjach projektowych (są to opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót),
- opracowanie branżowych projektów wykonawczych przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych – w przypadku stwierdzenia kolizji,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z określeniem kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień) dla wszystkich branż,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-12-23 09:35
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-30 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2020-12-30 15:01
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-04 09:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 31 grudnia 2020 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2021-01-04 09:34
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-14 14:05
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że 14.01.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu „szutrowego” na samochody osobowe na działce nr 474/8 obr. 105 Podgórze, wchodzącej w skład obiektu Business Park Nad Drwiną w Krakowie (zadanie 1) oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji przebudowy elewacji budynków B 1.1 oraz B 1.2 zlokalizowanych na działce nr 474/8 obr. 105 Podgórze, wchodzącej w skład obiektu Business Park Nad Drwiną w Krakowie (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu pozyskanych, na podstawie sporządzonych dokumentacji, ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę a także wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich dla ww. zamierzeń inwestycyjnych”.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2021-01-14 14:06
Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-27 19:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

X DIMENSIONS
Szymon Wadowski
Os. Śpiwle 4
34-200 Sucha Beskidzka

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2021-01-27 19:29
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575401
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-06-10 14:58

Stopka strony